Hotline: 0903.880.938 |  0337.811.611 | 0903.962.945
Mã Model Tháp: APC - 300RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 1117000 Lưu lượng nước (l/min): 3900 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - 225RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 877500 Lưu lượng nước (l/min): 2925 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - 50RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 195000 Lưu lượng nước (l/min): 650 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - 60RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 234000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 15RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 58500 Lưu lượng nước (l/min): 195 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - 30RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 117000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 150RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 585000 Lưu lượng nước (l/min): 1950 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - 40RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 156000 Lưu lượng nước (l/min): 520 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - 20RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 78000 Lưu lượng nước (l/min): 260 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - 10RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 39000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 250RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 975000 Lưu lượng nước (l/min): 3250 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - 8RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 31200 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 5RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 19500 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 175RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 682500 Lưu lượng nước (l/min): 2275 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - 25RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 97500 Lưu lượng nước (l/min): 325 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - 200RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 780000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 80RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 312000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 100RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 390000 Lưu lượng nước ( l/min): ...