SPC SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCO DÒNGCOUTERFLOW ...
STA SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCODÒNG CROSS FLOW ...
SQC SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCO THÁI LAN LOẠI CROSS FLOW WOOD
SCF SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCO DÒNG COUTER FLOW