BỘ CHIA NƯỚC
BỘ CHIA NƯỚC THÁP VUÔNG ( SPRAY NOZZLES )
Mã sản phẩm : SPRAY NOZZLES
SPRAY NOZZLES, Dùng cho cả tháp giải nhiệt counter flow and cross flow các loại Model.
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ