HS STEEL
ASEAN STEEL
HOA SEN STEEL
HOA SEN GROUP
NHÀ MÁY QUE HÀN KIM TÍN
NHÀ MÁY TÔN HOA SEN
NHÀ GA T1 SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI
NHÀ MÁY TÔN HOA SEN
NHÀ GA T1 SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI
Nhà máy coffee Hiang kie - KCN Long Thành - Đồng Nai
Nhà máy Cáp điện Đại Long - Long An
Nhà máy que hàn Kim Tín - Long An
Nhà máy LIOA KCN Biên Hòa 1- Đồng Nai
Nhà máy PerfectVision - KCN Long Thành - Đồng Nai
Đài truyền hình TP.HCM ( HTV )